Từ chối trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trên Law & More B.V. trang web chỉ nhằm mục đích phục vụ như thông tin chung. Không có quyền nào có thể được lấy từ thông tin này. Law & More B.V. không thể nắm giữ và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc do bất kỳ thông tin không đầy đủ và / hoặc không chính xác nào được cung cấp trên trang web. Thông tin được gửi đến Law & More B.V. qua e-mail hoặc biểu mẫu liên hệ trên trang web của Law & More B.V. không an toàn và sẽ không được coi là bí mật.

Law & More B.V.