Disclaimer

Thông tin được cung cấp trên Law & More Trang web của BV chỉ nhằm mục đích phục vụ như là thông tin chung. Không có quyền có thể được bắt nguồn từ thông tin này. Law & More BV không thể bị giữ và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc do kết quả của bất kỳ thông tin không đầy đủ và / hoặc không chính xác được cung cấp trên trang web. Thông tin được gửi đến Law & More BV qua e-mail hoặc mẫu liên hệ trên trang web của Law & More BV không an toàn và sẽ không được coi là bí mật.