Yara là một sinh viên bậc thầy điều khiển, yêu thích một thử thách. Cô nhìn trường hợp từ quan điểm phân tích và chuyển vấn đề thành một giải pháp thực dụng. Sáng tạo, nhưng suy nghĩ rõ ràng đến từ đó đầu tiên. Trong Law & More Yara hỗ trợ nhóm khi cần thiết và giúp giải quyết các vấn đề pháp lý khác nhau và soạn thảo các tài liệu (thủ tục), cả bằng tiếng Hà Lan và tiếng Nga.

Y. (Yara) Knoops

Y. (Yara) Knoops

định hướng - phân tích mạnh mẽ - thực dụng

Yara là một sinh viên bậc thầy điều khiển, yêu thích một thử thách. Cô nhìn trường hợp từ quan điểm phân tích và chuyển vấn đề thành một giải pháp thực dụng. Sáng tạo, nhưng suy nghĩ rõ ràng đến từ đó đầu tiên.

Trong thời hạn Law & More Yara hỗ trợ nhóm khi cần thiết và giúp giải quyết các vấn đề pháp lý khác nhau và soạn thảo các tài liệu (thủ tục), cả bằng tiếng Hà Lan và tiếng Nga.

Law & More B.V.