Giá

Law & More chi phí cho công việc của mình với các khoản phí hàng giờ được đề cập dưới đây, trong số các khoản phí khác phụ thuộc vào kinh nghiệm của nhân viên và loại trường hợp theo đó cũng tính đến các yếu tố sau:

  • Nhân vật quốc tế của vụ án
  • Kiến thức chuyên môn / chuyên môn độc đáo / phức tạp pháp lý
  • Khẩn cấp
  • Loại công ty / khách hàng
Giá cơ bản:
Liên kết   € 175 - € 195
Senior Associate   € 195 - € 225
đối tác   € 250 - € 275

Tất cả các mức giá chưa bao gồm thuế VAT 21%. Giá có thể được sửa đổi hàng năm.

Law & More là, tùy thuộc vào loại chuyển nhượng, được chuẩn bị để cung cấp ước tính tổng giá, có thể dẫn đến một báo giá cố định cho công việc sẽ được thực hiện.

Law & More B.V.