Tuyên bố là một bản mô tả cụ thể, dưới hình thức có phương pháp và logic, về các tình huống cấu thành nguyên nhân hành động của nguyên đơn. Tuyên bố là một tuyên bố bằng văn bản được nộp cho tòa án.

Chia sẻ