Các loại luật khác nhau là gì

Mặc dù có nhiều loại luật khác nhau có thể được nghiên cứu và xem xét, nhưng thường dễ dàng nhất để nhóm chúng thành hai loại cơ bản: luật công và luật tư. Luật công là những luật do chính phủ thiết lập để tổ chức và điều chỉnh hành vi của công dân tốt hơn, thường bao gồm luật hình sự và luật hiến pháp. Luật tư là những luật được thiết lập để giúp điều chỉnh các thỏa thuận kinh doanh và tư nhân giữa các cá nhân, thường bao gồm luật tra tấn và luật tài sản. Vì luật là một nguyên tắc rộng lớn như vậy nên luật đã được chia thành năm lĩnh vực luật; luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự và luật quốc tế.

Law & More B.V.