Hợp đồng vô hiệu là gì

Hợp đồng vô hiệu là một thỏa thuận chính thức giữa hai bên có thể không thể thực thi được vì một số lý do pháp lý.

Chia sẻ