Hợp đồng không thể thực thi là gì

Hợp đồng không thể thực thi là một thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng sẽ không được thi hành bởi các tòa án. Có nhiều lý do khác nhau mà tòa án có thể không thực thi hợp đồng. Hợp đồng có thể không thể thực thi được vì vấn đề của chúng, vì một bên của thỏa thuận đã lợi dụng bên kia một cách không công bằng hoặc vì không có đủ bằng chứng về thỏa thuận.

Chia sẻ