Luật hợp đồng là gì

Luật hợp đồng là luật giải quyết các hợp đồng và thỏa thuận. Luật hợp đồng liên quan đến việc hình thành và ghi lại các thỏa thuận.

Chia sẻ