Bạn đã rơi vào một cái bẫy!

Trang web này robots.txt quy tắc rõ ràng cấm sự hiện diện của bạn tại vị trí này. Vì bạn không tuân thủ quy tắc robot.txt, các yêu cầu khác từ Địa chỉ IP của bạn sẽ bị từ chối truy cập. Nếu bạn cảm thấy đây là một lỗi, bạn có thể truy cập trang web thông qua dịch vụ proxy và liên hệ với quản trị viên.

Thông tin của bạn

WHOIS Lookup for 34.236.192.4

2022/08/12 @ 04:39:25 pm

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.

NetRange:    34.192.0.0 - 34.255.255.255
CIDR:      34.192.0.0/10
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-34-192-0-0-1
Parent:     NET34 (NET-34-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2016-09-12
Updated:    2016-09-12
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/34.192.0.0
OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email được bảo vệ]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email được bảo vệ]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email được bảo vệ]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email được bảo vệ]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email được bảo vệ]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
Blackhole cho Bad Bots